Alle termen in de schermsport

Duizelt het je met alle termen, hieronder vind je een uitleg per term. Maar wees gerust, we spreken gewoon Nederlands hoor 😉

Benaming Omschrijving / uitleg
aansluiting (engagement) beide klingen zijn met elkaar in aanraking; de eigen lijn (deel van het trefvlak) is hierbij gesloten (of gedekt)
aanval (attaque) een aanval wordt ingezet door de gewapende arm te strekken met een voorwaartse beweging (uitval of flĂšche) waarbij de punt van het wapen gericht is op een geldig trefvlak. De aanval kan vooraf worden gegaan door acties op het wapen van de tegenstander. Een schijnaanval is een aanval die niet volledig wordt uitgevoerd om de tegenstander op een manier te laten bewegen waaruit men voordeel kan trekken.
Essentieel voor deze beginnende offensieve handeling is dat de arm volledig gestrekt is en de punt zonder onderbreking het geldige trefvlak van de tegenstander bedreigt.
De aanval kan enkelvoudig (direct of indirect) of samengesteld zijn.
Voorbeelden:
Steek rechtuit met uitval (coup droit): enkelvoudig en direct
Steek onderdoor met uitval (dégagé): enkelvoudig en indirect
Steek waarbij de punt van de tegenstander eerst voorlangs wordt gepasseerd (coupé): enkelvoudig en indirect
Schijnsteek met pas en uitval (une-deux): samengestelde aanval
Schijnsteek (feinte)
Schijnaanval (feinte d’attaque) ook wel attaque fausse genoemd
Uitval: (développement) achterste been volledig gestrekt, lichaam naar voren geneigd, voorste knie loodrecht boven het midden van de voorste voet, het strekken van de gewapende arm
Samengestelde aanval (attaque composée): aanval bestaande uit meer dan  een beweging (bijvoorbeeld schijnsteek, schijnsteek, steek)
Enkelvoudige aanval (attaque simple): uitval met steek rechtdoor.
achterlijn als een schermer de achterlijn van de loper met beide voeten geheel overschrijdt, krijgt hij een tegentreffer. Eerder, als de schermer met beide voeten een begrenzing op 1 meter van de loper overschrijdt, heeft de hoofdsecondant onmiddellijk “Halt” geroepen.
action simultane gelijktijdige handeling – actie – aanval
allez! term waarmee de hoofdsecondant het startsein geeft. Ook wel tirez! of trek!
analyse de hoofdsecondant doet verslag van het verloop van een aanval om te kunnen bepalen wie van de twee schermers eventueel een punt heeft gemaakt.
angel (soie) riempje waarmee het schermvest (floret) tussen de benen kan worden vastgemaakt
arrĂȘt vooraanval
assaut oefenpartijtje, meestal gaat het in een assaut er om wie het eerst vijf treffers heeft bereikt, net als bij een echte wedstrijd.
attaque aanval; de beginnende offensieve handeling die uitgevoerd wordt door het strekken van de gewapende hand, voortdurend het geldig trefvlak van de schermer bedreigend.
Benjamins (minimes) leeftijdscategorie bij het schermen: van 10 tot 12 jaar (in Vlaanderen heten de Benjamins: miniemen; in Wallonië minimes; in Frankrijk en Zwitserland heten ze Benjamins en Benjamines maar daar zijn de leeftijdscategorieën anders.)
bindingen (prises de fer): aanvallen (ook tegenaanvallen) waarbij het ijzer van de tegenstander wordt gebonden tot het moment dat de finale treft
Voorbeelden:
Flankaanval (croisé): de kling van de tegenstander wordt van hoog/laag naar laag/hoog gedrukt terwijl de eigen punt naar voren beweegt en treft
Oppositie of tegenstellen (opposition): de kling van de tegenstander wordt door tegenstellen (meestal in 4 of 6) opzij gedrukt terwijl de eigen punt naar voren beweegt en treft
Bindsteek (liément): diagonale bindsteek van de ene zijde van het trefvlak  van de tegenstander naar de andere meestal van 4 naar 6 of van 6 naar 7.
Dubbele binding (enveloppement): schroefvormige beweging met het wapen waardoor de kling van de tegenstander wordt geneutraliseerd zodat men intussen de afstand kan verkleinen (bijvoorbeeld van 4 via 7 naar 4), daarna volgt de finale van de aanval
bloedgeul (rainure) de kling van een sabel heeft een rudimentair snijvlak en een bloedgeul of bloedgoot aan de rugzijde (het ruggescherp)
bouton ook wel mouche genoemd: knopje aan het uiteinde van het wapen. Bij het elektrisch schermen is het de indicator voor het aanwijsapparaat (registratietoestel).
Het is verboden met de punt op de geleidende loper te steken bij elektrisch schermen.
cadetten (cadets, cadettes) leeftijdscategorie bij het schermen: van 14 tot 17 jaar
contra riposte de aanvallende handeling van de schermer die de riposte geweerd heeft
contre attaque tegenaanval op de aanval van de tegenstander
contre temps elke handeling, uitgevoerd door de aanvaller op de arrĂȘt van de tegenstander
corps Ă  corps corps Ă  corps vindt plaats als de twee tegenstanders elkaar raken, in een dergelijk geval wordt het gevecht door de hoofdsecondant onderbroken. Bij floret en sabel is het verboden om een corps Ă  corps te veroorzaken (zelfs als dit gebeurt zonder ruwheid of geweld). In het geval van een dergelijke overtreding kan de hoofdsecondant de schermer die de overtreding begaat bestraffen.
Bij alle drie wapens is het verboden om moedwillig een corps Ă  corps te veroorzaken om een treffer te voorkomen of om de tegenstander weg te dringen. Dergelijke overtredingen zullen worden bestraft.
coup de droit steek recht uit
coupé enkelvoudige en indirecte steek waarbij de punt van de tegenstander eerst voorlangs wordt gepasseerd. Wanneer de coupé wordt uitgevoerd zonder dat het wapen van de tegenstander in de buurt is noemen we het een zwiepsteek.
degen steekwapen. Het geldig trefvlak bij het degenschermen is het gehele lichaam van het hoofd tot en met de voet.
Kenmerkend voor de degenkling is de V-vormige doorsnede van de kling waardoor deze breed en toch licht is.
De degen weegt gemiddeld 750 gram met een lengte van 110 cm.
direct steek in de zelfde lijn
distance de afstand tussen twee schermers (is variabel). Bij rolstoelschermen hebben de schermers een vaste afstand tot elkaar.
doorzetting (redoublement): nieuwe aanvalsactie op een tegenstander die de eerste aanval ontwijkt of afweert zonder te riposteren.
De aanval die in eerste instantie niet tot een treffer heeft geleid wordt bij het redoublement dus voortgezet.
dubbele steek (remise): dubbele steek zonder de arm in te trekken op de tegenstander die niet of vertraagd riposteert. Een remise wordt sneller uitgevoerd dan een redoublement of reprise
dubbele steek in dezelfde lijn (doublement of doublé): bijvoorbeeld: de ene schermer steekt onderdoor, de ander weert met kringwering 6, de eerste ontwijkt de kringwering door mee te draaien met het wapen en steekt opnieuw onderdoor
en garde in de stelling
en ligne met gestrekte arm met de punt het geldig trefvlak bedreigend
enrouleur automatische opwinder van de verbindingskabel bij elektrisch schermen
épée degen, degenschermer
equipe team van drie personen (plus 1 reserve)
equipe wedstrijd toernooi waarin een equipe tegen andere equipe’s uitkomt.
escrime schermen, escrimeur is schermer
etiquette hiermee wordt het correct gedrag op en om de loper bedoeld. Voor en na een partij de tegenstander groeten.
Bij een wedstrijd moeten ook de hoofdsecondant en de secondanten worden gegroet.
Na een partij de tegenstander de hand zonder handschoen geven. Voor de meeste schermers is dat dus de linkerhand!
Verder hoort bij de etiquette dat je de beslissing van de hoofdsecondant aanvaardt.
Gooien met je wapen of masker is een overtreding die kan worden bestraft.
Bij oefenpartijen zonder hoofdsecondant is het netjes om een treffer zelf te melden.
Het is verboden om  tijdens het gevecht de tegenstander de rug toe te keren. (En dom ook want de rug is geldig trefvlak).
feinte uitval, schijnsteek, schijnaanval
FIE FĂ©dĂ©ration Internationale d’Escrime, de internationale koepelorganisatie voor alle nationale schermbonden
Adres :  Av. Mon-Repos 24   CH-1005 Lausanne Suisse  www.fie.ch
De FIE geeft licenties (licences) uit voor schermers, maĂźtres, hoofdsecondanten etc. Ieder jaar betaal je een bedrag voor de licentie. De meeste schermers bewaren hun licentie in het schermpaspoort, een boekje waarin al je resultaten bij schermtoernooien worden genoteerd.
flanconade (attaque avec croisé) glijsteek  met een kring
flĂšche (pijl) aanvallende sprong voorwaarts voorafgegaan door het strekken van de arm
floret (fleuret) steekwapen met een gewicht  van ongeveer 500 gram. De veerkrachtige stalen kling van de floret heeft een rechthoekige doorsnede. Het geldig trefvlak bij het floretschermen is uitsluitend de romp zonder de armen en het hoofd.
florettist floretschermer
Frans Frans is de internationale voertaal bij het schermen. Daarom hebben veel begrippen een Franse naam.
gele kaart (carton jaune) waarschuwing, aangegeven door een gele kaart waarmee de hoofdsecondant de schermer in overtreding aanwijst. De schermer weet dus dat iedere volgende overtreding van hem een straftreffer (rode kaart) tengevolge heeft.
gelijktijdige aanval (attaque simultanée): beide schermers vallen op hetzelfde moment aan
gelijktijdige treffer (coup-double): gelijktijdig aankomende treffers (komt vaak voor bij degenschermen, bij floret of sabel is er veelal sprake van een fout van een of beide schermers. Bij floret en sabel is het niet mogelijk beide schermers een treffer te geven. Degene die de aanval het eerst inzet krijgt de treffer toegewezen. Pas als de verdediger een aanval heeft gepareerd heeft deze zelf het recht van de aanval. Bij degen kunnen wel punten aan beide schermers worden gegeven)
gevecht van nabij (combat rapproché) wanneer de afstand tussen twee schermers minder is dan de lengte van het wapen moeten de schermers het wapen van opzij, van bovenaf of van onderop hanteren.
gevecht van nabij
gewonnen terrein bij het bevel “halt” blijft het gewonnen terrein behouden totdat er een treffer wordt toegekend.
Bij het opnieuw in de stelling gaan moet iedere schermer een gelijke afstand naar achteren gaan voor de vereiste stellingpositie (punten van de wapens raken elkaar)
glijsteek (coulé): steek waarbij men gelijktijdig het wapen van de tegenstander opzij drukt (al glijdend lang de kling); deze aanval wordt meestal in 6 of 2 uitgevoerd.
 Gaat de aanval gepaard met een kring dan noemt men dat een flanconade (attaque avec croisé)
greep (poignée) het handvat van een wapen. Een kling kan van een greep en de kom worden losgeschroefd (de sluitmoer  heet de knop of kroon, Fr: pommeau). De Franse greep heeft een rechte vorm, de revolvergreep is een orthopedische greep die steviger vast te houden is.
halve binding-steek (lié-dégagé) de kling van de tegenstander wordt eerst gebonden daarna losgelaten waarna de aanval in een andere lijn onderdoor wordt beëindigd
hervatting (reprise d’attaque) na de wering van een aanval komt de aanvaller terug in stelling omdat hij een riposte verwacht, blijft deze uit dan kan hij ten tweede male aanvallen of hervatten.
hoofdsecondant (président) scheidsrechter, jurypresident. De hoofdsecondant leidt het gevecht, legt de gevechtsgang uit, kent treffers toe en kan straffen uitdelen. Bij een niet-elektrische partij zijn er 4 juryleden, 2 voor iedere schermer.
Na een gevechtsgang legt de president deze uit en vraagt de juryleden of een treffer aankwam. Deze kunnen antwoorden met: ja, ongeldig, neen, of onthouding. Ieder jurylid heeft 1 stem, de hoofdsecondant heeft 1œ stem.
Een secondant meldt, als hij een treffer ziet, dit door een hand op te steken.
Secondanten die zich moeten onthouden van een oordeel maken vaker met de onderarmen een kruis voor de borst.
indirect in een andere lijn
Italiaans wanneer het om een buitenissige handeling gaat wordt dit in de schermsport steeds met “Italiaans” aangeduid. Bijvoorbeeld een Italiaanse vijf of een Italiaanse een. Zie hierna in het hoofdstuk weringen.
junioren (juniors) leeftijdscategorie bij het schermen: van 17 tot 20 jaar
jury de hoofdsecondant met de 4 secondanten vormen samen de jury.
kling (lame) de kling van een wapen is te vergelijken met het lemmet van een mes. De meeste schermers hebben de kling licht gebogen.
Na een drieste confrontatie met de tegenstander kan de kling zijn gebogen. Het terugbuigen geschiedt voorzichtig met de voet (en bij elektrisch schermen niet op de geleidende loper).
De kling kan worden losgeschroefd van de kom en de greep. Dit gebeurt bijvoorbeeld als de kling is gebroken.
Een nieuwe kling past zelden direct in de greep: door het greepgedeelte van de kling  te buigen moet je het passend maken. Roep de hulp in van de wapenmeester of de fietsenmaker als het thuis niet lukt.
KNAS Koninklijke Nederlandse Algemene Schermbond, de koepelorganisatie in Nederland voor de schermverenigingen
www.knas.nl
De KNAS fungeert als belangenbehartiger voor de schermsport binnen de sportwereld (NOC-NSF) en als belangen-afweger binnen de bond om de middelen op een redelijke wijze te verdelen over de diverse aandachtsvelden. De schermleraren hebben eigen verenigingen: de Nederlandse Academie van
Schermleraren (NAS
kuikens (poussins) leeftijdscategorie bij het schermen: tot 10 jaar
leeftijds kuikens (jonger dan 10 jaar), Benjamins (10-12), pupillen (12-14), cadetten (14-17), junioren (17-20), senioren (20-40) en veteranen (40 en ouder). Belgen noemen de Benjamins: miniemen. In Frankrijk en Zwitserland gelden de volgende benamingen Poussins- Pu
loper (piste of tapis) de loper of mat heeft een lengte van 14 m, de breedte is 2 m. Er zijn twee stellinglijnen op 2 m van het midden aangebracht. En waarschuwingslijnen op 1 m van het einde. De hele laatste meter van de loper heeft meestal een afwijkende kleur.
De schermers moeten op de loper blijven. Als een schermer de achtergrens met beide voeten overschrijdt wordt hij als getroffen beschouwd. Een schermer die met beide voeten naast de loper staat kan geen treffers maken. Als een schermer met Ă©Ă©n voet of met beide voeten naast de loper komt roept de hoofdsecondant halt. De tegenstander wordt 1 m vooruit gezet. De eerste schermer moet dan op de juiste afstand (punten van de wapens, met gestrekte arm, raken elkaar net niet) gaan staan. Komt hij of zij daarmee achter de achterlijn, dan is dat een treffer.
maĂźtre schermleraar, hij geeft onderricht en regelt alles in verband met het schermen zelf (lesprogramma, wedstrijdpoule). Het bestuur van de vereniging onder leiding van de voorzitter zorgt voor alle andere dingen zoals de ledenadministratie, het lokaal, aanschaf en beheer van de schermartikelen etc.
manchette (deel van de handschoen) erg gewild geldig trefvlak bij sabel. De speciale kromming aan de kom van de sabel is er om de hand (geen geldig trefvlak) te beschermen; met een beetje handigheid weet je er ook de manchet mee te beschermen.
masker (masque) het masker bestaat uit het vizier (gaas) en de keellap (flap), de klem aan de achterkant kun je buigen zodat het masker goed past. Men noemt het masker ook wel de kap of de helm.
De FIE werkt aan de introductie van maskers met een vizier van perspex.
miniemen (minimes) leeftijdscategorie bij het schermen: van 10 tot 12 jaar (vooral in Vlaanderen in gebruik; in Nederland heten de miniemen: Benjamins)
Nederlands veel uitdrukkingen in de Nederlandse taal zijn afkomstig uit het schermen. We noemen er een paar: de degens kruisen, een slag in zijn gezicht krijgen, ergens doorheen prikken, het met iemand aan de stok krijgen, iemand aan het mes rijgen, iemand aanvallen of attaqueren, iemand de wapens uit handen slaan, iemand een slag toebrengen, iemand neersabelen, iemand over de kling jagen, iemand een steek in de rug geven, lichtgeraakt zijn, met open vizier strijden, met woorden schermen, op de mat zijn, op het scherp van de snede, speldenprikjes uitdelen, steek onder water, tegen iemand uitvallen, van slag zijn, zijn slag slaan. Het is ons een steek door het hart dat het niet allemaal even leuk is: doodsteek, doorklieven, splijten, dolkstoot. Als je nog meer uitdrukkingen weet moet je die doorgeven en dan zal de maßtre roepen: touché!
ongeldig een treffer op ongeldig trefvlak annuleert bij floret alles wat daarna gebeurt. “AnnulĂ©!” zegt de hoofdsecondant dan. Het raken van ongeldig trefvlak is bij sabel geen treffer, de strijd gaat gewoon door.
ongewapende hand de ongewapende hand mag niet helpen bij het maken of voorkomen van een treffer (bijvoorbeeld door met de arm een deel van het geldig trefvlak af te schermen). Men mag tijdens de partij geen delen van de elektrische uitrusting (met name niet het snoer, fil de corps) vastpakken met de ongewapende hand
ophoudings (coup d’arrĂȘt of arrĂȘt) : tegenaanval op een vertraagde of samengestelde aanval van de tegenstander. Wil deze steek prioriteit hebben dan moet tussen de arrĂȘt en de finale steek van de tegenstander een schermtempo verschil bestaan; dwz de arrĂȘt moet treffen voordat de finale (laatste steek van de tegenstander) wordt ingezet
Ophoudings (coup d’arrĂȘt par opposition): tegenaanval waarbij tijdens de steek gelijktijdig de eigen  bedreigde lijn wordt gesloten, de aanval van de tegenstander wordt geweerd zodat de aanvaller wordt getroffen zonder dat men zelf wordt geraakt. (vroeger werd deze arrĂȘt een tijdsteek (coup de temps) genoemd).
parade wering (zie hoofdstuk weringen hierna)
paré steek of slag waarbij tegelijkertijd het trefvlak en het wapen van de tegenstander wordt geraakt
pas (marche) stap voorwaarts (voorste been eerst vooruit, achterbeen bijtrekken) of achterwaarts (achterste been eerst achteruit, voorste been bijtrekken)
passato sotto (Italiaans voor passage onderlangs) Het is een listige achterwaartse uitval waarbij het lichaam naar de grond wordt bewogen en het wapen op het trefvalk van de tegenstander is gericht. Het heeft alleen effect als het vrijwel gelijktijdig wordt uitgevoerd met een uitval van de tegenstander. Let erop dat het hoofd omlaag wordt gehouden, want zou de tegenstander het hoofd treffen dan maakt hij een touché (volgens de regel dat geen ongeldig trefvlak op de plaats van geldig trefvlak mag worden geplaatst).
patinando (Italiaans voor schaatsend) versnelde stap waarbij het achterbeen voor het voorste been wordt gezet (anders dus dan de normale pas bij het schermen)
plaatsnemen in stelling de schermer die het eerst opgeroepen wordt bij een wedstrijd neemt plaats rechts van de hoofdsecondant behalve bij een partij tussen een rechtshandige en een linkshandige schermer als de linkshandige schermer het eerst opgeroepen wordt.
plaqué de steek ontbreekt (bij floret), de punt plakt als het ware op het vest van de tegenstander. Ook: collé
préparation voorbereiding: iedere handeling voorafgaand aan de aanval
prise de fer aanval met ijzer nemen, een binding maken
pupillen (pupilles, pupillettes) leeftijdscategorie bij het schermen: 12 tot 14 jaar
quarte, quinte wering 4, wering 5. Zie het hoofdstuk weringen hierna.
rassemblement voeten bij elkaar: bijvoorbeeld bij de uitgangshouding wanneer men een groet brengt, maar ook tijdens de wedstrijd wanneer men de voet van het achterste been bij de andere voet zet.
reglement de KNAS heeft een schermreglement vastgesteld met regels over het materiaal van de schermers (loper, registratieapparaat, wapens, uitrusting, kleding), het gevecht, het jureren en beoordelen van de treffers, conventies (afspraken) van het floretschermen, conventies van het degenschermen, conventies van het sabelschermen, tuchtregels voor de wedstrijden, dopingcontrole enzovoorts. Er is nog een apart reglement voor het materiaal. Kijk op de site www.knas.nl.
remise een handeling direct volgend op de eerste aanval
reprise (hervatting) na de wering van een aanval komt de aanvaller terug in stelling omdat hij een riposte verwacht, blijft deze uit dan kan hij ten tweede male aanvallen of hervatten.
riposte (tegenaanval) de aanvallende handeling van een schermer die de aanval heeft geweerd (ook overnemen genoemd)
Een contra-riposte: iedere handeling die volgt op de wering van de eerste riposte tijdens Ă©Ă©n zelfde gevechtsgang (phrase d’armes). Sommige hoofdsecondanten permitteren zich ook wel vervolgaanduidingen zoals contra-contra-riposte en zelfs contra-contra-contra-riposte. Dit zijn meestal de hoofdsecondanten met de betere geheugens.
rode kaart (carton rouge) straftreffer, aangegeven door een rode kaart waarmee de hoofdsecondant de schermer in overtreding aanwijst. Een treffer wordt bijgeteld bij de score van de tegenstander en als het hierbij om de laatste treffer gaat, houdt dit het verlies van de partij in. Bovendien kan een rode kaart alleen maar worden gevolgd door een andere rode kaart of door een zwarte kaart al naar gelang de zwaarte van de volgende overtreding
sabel (sabre) slag en steekwapen. Het geldig trefvlak bij het sabelschermen is het gehele bovenlichaam boven de heuplijn, met uitzondering van de handen. Een sabel weegt ongeveer 500 gram. Met greep is de lengte ongeveer 105 cm. De kling heeft een stijf en een buigzaam gedeelte. Het stijve deel en midden van de kling zijn nog steeds voorzien van een snede en een bloedgeul.
sabreur sabelschermer
schermgroet (salut) spectaculaire ge
Bij een mechanische partij wis
schermtempo (temps d’escrime): tijdsduur die nodig is om een enkelvoudige schermhandeling op volle snelheid uit te voeren
schermver Aken Aachener Fecht Club 1930, Rue du Panorama 40, B-4850 Moresnet
Aken Aachener Fechtprinten, Ahornstrasse (Eingang Halifaxstraße) Aachen
Aken Aachener Hochschulfechter/fechterinnen, (zelfde adres)
Embourg Cercle d’Escrime d’Embourg Au Long PrĂ©, 71; 4053 Embourg
Eupen Cercle d’Escrime Militaire Belge  Chenestre, 13 ; 4606 Saint-AndrĂ©
Hasselt Schermkring Herckenrode Hasselt, Gouverneur Verwilghensingel 30, 3500 Hasselt
Heerlen Axionikos, Oude Landgraaf 54a 6373 BA    Landgraaf
Hoei Cercle Royal d’Escrime de Huy Rue de la Burdinale, 84  4210  Oteppe
Luik Cercle Royal d’Escrime de la SauveniĂšre, Thier de la Chartreuse, 83  4020  LiĂšge
Luik La Lame Liégeoise Rue Schuman, 65   4432  Alleur
Maaseik Vast Als Eik, Sportzaal Loerstraat in Maaseik
Maastricht MAS Incontro, Postbus 616  6200 MD    Maastricht
Roermond Elan, Raadhuisplein 6  6085 BZ    Horn
Sint Truiden, Schermkring Skirmjan Hoepertingenstraat 91, 3840 Borgloon
Venlo d’ Artagnan, Rooddorpstraat 8  5913 TE    Venlo
Verviers L’EpĂ©e Verviers Rue de Poperinghe, 206    4051  Chaudfontaine
secondant assistent-scheidsrechter, een hoofdsecondant heeft vier secondanten (bij niet-elektrische jurering), twee voor iedere schermer. Na een gevechtsgang legt de president deze uit en vraagt de juryleden of een treffer aankwam. Deze kunnen antwoorden met: ja, ongeldig, neen, of onthouding. Ieder jurylid heeft 1 stem, de president 1œ stem.
senioren (adultes, seniors) leeftijdscategorie bij het schermen: van 20 tot 40 jaar
slag (battement, in het Italiaans: battuta) mep tegen het wapen van de tegenstander
slag-ijzer-steek (batté-coup droit of batté-dégagé) : eerst het wapen van de tegenstander wegslaan en dan steken.
Soms kan het er fel aan toe gaan en wordt het wapen de tegenstander uit handen geslagen. Een treffer geldt daarna alleen als hij is aangekomen voordat het wapen de grond heeft geraakt.
stelling (en garde) aanvangshouding van de schermers. De hoofdsecondant geeft het commando “stelling!” wanneer een partij begint of een onderbroken partij kan worden hervat. Daarna vraagt hij “klaar?” en bij “trek!” begint de wedstrijd (bij schermen op tijd begint dan de klok te lopen). In de praktijk zegt zo’n hoofdsecondant: “Stelling klaar
trek”.
Meestal neemt men bij schermen op tijd drie minuten voor Ă©Ă©n wedstrijd. De tijd die de hoofdsecondant nodig heeft voor de analyse wordt niet meegeteld:
alleen de tijd tussen trek en halt telt.
straf bij een overtreding (fout tijdens het schermen, bijvoorbeeld van de loper af, ruw spel, corps à corps, gebruik ongewapende hand) kan de hoofdsecondant straf geven: bijvoorbeeld een meter terreinverlies of een waarschuwing (gele kaart) of een tegentreffer (rode  kaart) of uitsluiting van de wedstrijd, beëindigen van de partij of verwijderen uit het toernooi  (zwarte kaart) terreinverlies of het niet toekennen van een gemaakte treffer
Bij vergrijpen tegen de tucht, de orde of de sportieve geest kan de hoofdsecondant een  berisping of een treffer geven, iemand diskwalificeren, uitsluiten van de wedstrijd of het toernooi,  verwijderen van het terrein van de wedstrijd (dat kan ook bij iemand uit het publiek), schorsen en het lidmaatschap ontzeggen
tegenaanval (contre-attaque): tegenactie van de verdediger op een aanval
temps d‘escrime schermtempo, de duur van een enkelvoudige schermhandeling
temps perdu tijd die verstrijkt na het weren van een aanval voordat men tot een riposte komt
toneelschermen ingestudeerde schermhandelingen die op het podium bij klassiek toneelspel worden opgevoerd met fantasiewapens. De gevechtshandelingen bestaan veel uit ijzer op ijzerslagen (du tac au tac) en worden uitgevoerd zonder masker. Je moet er dus maar vertrouwen in hebben dat je tegenstander je niet raakt. Echte schermers moeten altijd vreselijk lachen als ze zoiets zien in het theater.
touché geraakt, treffer, bij floret en sabel maakt de schermer die als eerste de aanval opent (door met gestrekte arm een voor
uitlokking (invite): poging door het geheel of gedeeltelijk openen van de lijn (ligne) de tegenstander (adversaire) tot een aanval te verleiden
uitval (développement, feinte) achterste been volledig gestrekt, lichaam naar voren geneigd, voorste knie loodrecht boven het midden van de voorste voet (samen met het strekken van de gewapende arm noemen de Fransen dit: développement)
veteranen (seniors, vétérans)  leeftijdscategorie bij het schermen: vanaf 40 jaar
voorbereiding van de aanval (préparation): allerlei handelingen die tot doel hebben de eigen aanval voor te bereiden door verplaatsingen, door druk of lichte slagen te geven op de kling van de tegenstander etc.
wapen in de lijn houden (tenir pointe en ligne): de arm is volledig gestrekt en de punt is op het trefvlak van de tegenstander gericht (niet te verwar
wapenmeester de wapenmeester zorgt voor het beheer van de schermartikelen van de vereniging. Hij kan ook klingen vervangen of rechtbuigen.