Contributie reglement

Contributiereglement van de Deventer Scherm Vereniging

Proeftraining / introductie

De Deventer Scherm Vereniging (DSV) organiseert iedere maand een inloopavond. Tijdens deze avond kun je zonder verplichtingen en zonder kosten kennismaken met de schermsport en met onze vereniging. Op onze website www.deventerschermvereniging.nl kun je vinden wanneer de inloopavonden zijn.

Tijdens de overige trainingsavonden ben je ook van harte welkom. Het is dan echter niet mogelijk om meteen mee te trainen.

Na twee keer deel te hebben genomen aan een training kun je je aanmelden als lid van onze vereniging.

Aanmelden

Het aanmeldingsformulier kun je downloaden van onze website. Het ingevulde formulier kun je per post versturen naar het postadres van de DSV of tijdens de trainingen afgeven aan de secretaris of een van de andere bestuursleden.

Na verwerking van het ingevulde aanmeldingsformulier ontvang je van de secretaris per e-mail een bevestiging van je inschrijving samen met ons huisreglement. De secretaris meldt je dan ook aan bij de KNAS, de Koninklijke Nederlandse Algemene Schermbond.

Financiële verplichtingen

Na inschrijving ontvang je van de penningmeester bericht (per e-mail) met daarin de financiële verplichting voor de rest van het lopende kalenderjaar.

De financiële verplichtingen van leden bestaan uit:

Verenigingscontributie
De contributie is per vooruitbetaling verschuldigd en is afhankelijk van je leeftijd per 1 januari van het kalenderjaar. De contributie is bedoeld om je wekelijks, met uitzonderingen van de schoolvakanties, te laten trainen.  De contributie is verschuldigd over de het volledige kalenderjaar inclusief schoolvakanties.

De contributie wordt, behoudens aanpassingen door de ALV, jaarlijks geïndexeerd met het consumentenprijsindexcijfer (CPI).

Het is mogelijk de contributie per maand te voldoen. Bij betaling van de contributie voor een jaar ineens voor 1 februari van het nieuwe kalenderjaar ontvang je 1 maand korting zodat de verschuldigd contributie 11/12e deel van de jaarcontributie bedraagt.

Bondscontributie 
De bondscontributie is jaarlijks per vooruitbetaling verschuldigd en betaal je ook aan de vereniging. De vereniging verzorgt de verdere financiële verplichtingen richting de bond.

De hoogte van de bondscontributie wordt jaarlijks door de KNAS vastgesteld. Bij start van het lidmaatschap in de 2e helft van het kalenderjaar ben je slechts de helft van de bondscontributie op jaarbasis verschuldigd.

De KNAS bijdrage kan helaas in geen enkel geval worden gerestitueerd.
Meer informatie over de bond vind je op www.knas.nl

Materiaalhuur (training) – periodiek
Voor de eerste periode van je lidmaatschap kun je een basis schermuitrusting van de vereniging huren.

De maximale huurperiode bedraagt 6 maanden. De vereniging gaat er vanuit dat je in deze periode overgaat tot aanschaf van je eigen basis schermuitrusting.

Uit welke onderdelen de basis schermuitrusting bestaat kun je terugvinden op onze website.
Net als de verenigingscontributie wordt ook de materiaalhuur jaarlijks geïndexeerd.

Materiaalhuur (wedstrijd) – incidenteel

Voor wedstrijden gelden aanvullende eisen aan de schermuitrusting. Het kan dus zijn dat je voor wedstrijdbezoek extra materiaal nodig hebt. In veel gevallen kan dit extra materiaal bij de vereniging gehuurd worden.

Aanvullende bijdragen

Afhankelijk van extra activiteiten kunnen, aanvullend op de verenigingscontributie zoals hiervoor omschreven, financiële bijdragen gevraagd worden.

Deelname aan extra activiteiten is optioneel. Alleen deelnemers aan de extra activiteiten zijn verplicht tot het voldoen van de daaraan gekoppelde financiële bijdrage. Deelnemers aan de extra activiteiten worden vooraf geïnformeerd over de hoogte van de aanvullende bijdragen.

Voor de actuele bedragen kun je onze website raadplegen.

Het is de verantwoordelijkheid van het lid zelf om voor tijdige betaling zorg te dragen op de bankrekening van de vereniging

Aanschaf (onderdelen van de) schermuitrusting

Voor de aanschaf van schermmateriaal kun je niet in de reguliere sportwinkel terecht. Om die reden heeft de vereniging een eigen materiaalservice. Zie hiervoor onze website.

Duur lidmaatschap

Het lidmaatschap wordt aangegaan voor de duur van een jaar, zijnde 12 maanden. Na afloop van dit jaar wordt het lidmaatschap stilzwijgend voor onbepaalde tijd verlengd.

Opzegging lidmaatschap
Gedurende het eerste jaar kan het lidmaatschap niet tussentijds beëindigd worden.

Na het eerste jaar is het lidmaatschap per kwartaal te beëindigen.

Om het lidmaatschap te beëindigen per 1e van de volgende kwartaal dient de opzegging minimaal een maand voor afloop van de laatste maand van het lopende kwartaal ontvangen te zijn.(Bijvoorbeeld: Opzeggen in februari is einde lidmaatschap per 1 april, opzegging in maart is opzegging per 1 juli)

Een opzegging dient, net als de inschrijving, schriftelijk kenbaar te worden gemaakt bij de secretaris. De opzeggingsbrief kan naar het postadres verzonden worden.

Belangrijk: Telefonische of mondelinge opzeggingen worden niet geaccepteerd. De financiële verplichtingen blijven dan voortduren.

Bij opzegging gedurende het kalenderjaar vindt verrekening plaats van de financiële verplichtingen met uitzondering van de bondscontributie.

Niet nakomen financiële verplichtingen

Bij niet of niet tijdig nakomen van de financiële verplichtingen kan de penningmeester, na een eerste herinnering, administratiekosten in rekening brengen van minimaal € 15,=.

Indien na een schriftelijke aanmaning door de penningmeester de financiële verplichting nog niet is voldaan wordt de vordering uit handen gegeven aan een incassobureau. De kosten verbonden aan deze incasso komen voor rekening van het betreffende lid.

 

Dit reglement is in de Algemene Leden Vergadering van 9 november 2009 vastgesteld.