Lidmaatschap Deventer Schermvereniging

Inschrijfgeld

DSV brengt € 40,- inschrijfgeld in rekening bij nieuwe leden. Dat doen we niet zo maar! Daarvoor krijg je als nieuw lid een schermhandschoen en een introductieboekje over schermen. De schermhandschoen is je eerste fysieke bewijs dat je een schermer bent en de eerste stap naar je eigen schermuitrusting. Het introductieboekje leert je de eerste beginselen van het schermen. Op alle drie de wapens. Een onmisbaar werkje  voor de beginnende schermer (en de gezinsleden).

Soorten lidmaatschap

Binnen de Deventer Schermvereniging kennen we verschillende lidmaatschapsvormen. Elk lid van de DSV is tevens lid van de KNAS (Koninklijke Nederlandse Algemene Schermbond).

De ingangsdatum van de lidmaatschapsvormen slapende leden en buitenleden is 1 januari 2013.

Jeugdleden

Jeugdleden zijn op 1 januari van het kalenderjaar niet ouder dan 20 jaar. Voor jeugdleden is zowel de verenigingscontributie als de KNAS contributie verschuldigd.

Senior leden

Senior leden zijn op 1 januari van het kalenderjaar 21 jaar of ouder. Voor senior leden is zowel de verenigingscontributie als de KNAS contributie verschuldigd.

Trainers

De trainers verzorgen de reguliere trainingen voor de Deventer Schermvereniging. De trainers zijn vrijgesteld van het betalen van zowel de verenigingscontributie als de KNAS contributie.

Slapende leden

Het kan voorkomen dat een lid van de Deventer Schermvereniging verwacht dat hij/zij geruime tijd niet in staat zal zijn om deel te nemen aan de trainingen, maar toch lid wil blijven. Voorbeelden hiervan zijn langdurige ziekte of een langdurig verblijf in het buitenland. Als iemand minimaal 1 jaar lid is van de Deventer Schermvereniging, is het mogelijk om via de secretaris het ‘slapend lidmaatschap’ aan te vragen bij het bestuur. De aanvraag moet vergezeld gaan van een onderbouwing. Pas na toekenning door het bestuur kan iemand slapend lid worden. Het slapende lidmaatschap wordt weer omgezet is een ‘gewoon’ lidmaatschap wanneer iemand weer regulier gaat deelnemen aan de trainingen. De prijs van het slapend lidmaatschap is ongeveer een derde van het senior lidmaatschap. Slapende leden blijven volwaardig lid van de KNAS.

Buitenleden

Buitenleden zijn al lid van een andere schermvereniging; via die vereniging zijn zij ook lid van de KNAS. Zij maken gebruik van de trainingsavonden van de Deventer Schermvereniging om te trainen en te sparren. De buitenleden mogen deelnemen aan de groepstrainingen, maar krijgen in principe geen individuele lessen. Buitenleden worden uitgesloten van de mogelijkheden voor huur of huurkoop bij de vereniging. De prijs van het buitenlidmaatschap is ongeveer een derde van het senior lidmaatschap.

Financiële verplichtingen

De leden van de Deventer Schermvereniging betalen zowel verenigingscontributie als KNAS contributie. Zowel de verenigingscontributie als de KNAS contributie moeten vooruit betaald worden.

Verenigingscontributie

De hoogte van de verenigingscontributie is afhankelijk van het soort lidmaatschap van de vereniging. De exacte bedragen zijn elders op deze site terug te vinden. Tenzij de ALV (Algemene Ledenvergadering) anders beslist, wordt de contributie jaarlijks geïndexeerd. Deze indexatie is gelijk aan de jaarmutatie van het consumentenprijsindexcijfer (CPI) zoals deze gepubliceerd wordt door het CBS over de periode oktober – september. De contributie wordt op jaarbasis bepaald. De contributie kan per maand of per jaar betaald worden.

Jaarbetaling

De contributie voor de vereniging wordt geïnd door ClubCollect . Wanneer je al lid bent of wanneer je jezelf net als lid hebt op gegeven krijg je automatisch een betalingsverzoek van ClubCollect per email of SMS. Je kunt dan zelf aangeven of je per jaar of per maand wilt betalen en of je middels IDEAL of automatische incasso wilt betalen. Wanneer je tussentijds wisselt van soort lidmaatschap, of wanneer je het lidmaatschap opzegt, wordt een jaarbetaling beschouwd als de betaling voor de maanden januari tot en met december.

Maandbetaling

Het is mogelijk om de contributie in 12 maandelijkse termijnen te betalen. Bij de maandbetaling moeten per jaar 12 maandtermijnen betaald worden. Ook voor de schoolvakanties moet doorbetaald worden. Wanneer je per maand betaald komt er wel een toeslag van € 1,00 per maand bij. In één keer betalen voor een heel jaar is dus voordeliger.

KNAS contributie

De KNAS contributie is jaarlijks per vooruitbetaling verschuldigd en betaal je ook aan de vereniging. Ook hiervan krijg je automatisch via ClubCollect een betaalverzoek. De vereniging verzorgt de verdere financiële verplichtingen richting de schermbond. De hoogte van de KNAS contributie wordt jaarlijks door de KNAS vastgesteld. Bij start van het lidmaatschap in de 2e helft van het kalenderjaar ben je slechts circa de helft van de KNAS contributie op jaarbasis verschuldigd. De KNAS bijdrage kan helaas in geen enkel geval worden gerestitueerd. Zie de site van de KNAS voor eventueel aanvullende informatie.

Aanmelden

Een ingevuld aanmeldformulier kun je per post versturen naar het postadres van de DSV of tijdens de trainingen afgeven bij de trainer, secretaris of een van de andere bestuursleden. Ook mag je een ingevuld en ondertekend formulier scannen en per e-mail versturen naar de secretaris (secretaris@deventerschermvereniging.nl) Na verwerking van het ingevulde aanmeldingsformulier ontvang je van de secretaris per e-mail een bevestiging van je inschrijving samen met ons huisreglement. De secretaris meldt je dan ook aan bij de KNAS, de Koninklijke Nederlandse Algemene Schermbond.

Opzegging lidmaatschap

Gedurende het eerste jaar kan het lidmaatschap niet tussentijds beëindigd worden. Na dit eerste jaar kan het lidmaatschap opgezegd worden per 1 januari, 1 april, 1 juli of 1 oktober, met een opzegtermijn van minimaal 1 maand. Met andere woorden: de minimale lidmaatschapsduur is 1 kalenderjaar; na dit jaar wordt het lidmaatschap stilzwijgend verlengd tot aan het begin van het daarop volgende kwartaal; als opzegtermijn geldt een periode van minimaal 1 kalendermaand. Eventueel teveel betaalde verenigingscontributie wordt terugbetaald. Het lidmaatschap van de KNAS is tussentijds niet opzegbaar. Wanneer het lidmaatschap van de DSV wordt opgezegd, wordt het lidmaatschap bij de KNAS niet door de DSV verlengd. Een opzegging dient, net als de inschrijving, schriftelijk of per e-mail kenbaar te worden gemaakt bij de secretaris. De opzeggingsbrief kan naar het postadres verzonden worden.

Belangrijk: Telefonische of mondelinge opzeggingen worden niet geaccepteerd. De financiële verplichtingen blijven voortduren zolang niet schriftelijk is opgezegd.

Niet nakomen financiële verplichtingen

Bij niet, of niet tijdig, nakomen van de financiële verplichtingen kan de penningmeester, na een eerste herinnering, administratiekosten in rekening brengen van minimaal € 15,=. Indien na een schriftelijke aanmaning door de penningmeester de financiële verplichting nog niet is voldaan, kan de vordering uit handen gegeven aan een incassobureau. De kosten verbonden aan deze incasso komen voor rekening van het betreffende lid.