Aanschaf materiaal

Tijdens het schermen ‘slaan’ of steken we elkaar met wapens. Het is belangrijk dat we dan ook goed materiaal hebben om ons zelf te beschermen.

De leden wordt geadviseerd om materiaal aan te schaffen dat voldoet aan de veiligheids- en materiaaleisen voor de wedstrijdsport zoals opgesteld door de KNAS.
Materiaal dat aan deze eisen voldoet heeft de volgende voordelen:
– Dit materiaal is van goede kwaliteit en voorziet in een zo optimaal mogelijke bescherming.
– Bij normaal gebruik en onderhoud heeft dit materiaal in de regel ook een langere levensduur dan trainingsmateriaal.
– Het is mogelijk om aan wedstrijden deel te nemen, zonder aanvullende investeringen.
– Huurkopen is nauwelijks duurder (en soms zelfs goedkoper) dan huren.
– Bovendien is dit materiaal ook makkelijker te verkopen (en brengt ook nog eens meer op).

Bij twijfel over het aan te schaffen materiaal, kan advies ingewonnen worden bij de materiaalmeester.

Binnen de Deventer Schermvereniging zijn er verschillende manieren om aan het goede materiaal te komen, namelijk door te huren, te kopen of te huurkopen. Elke vorm heeft zo zijn eigen voor- en nadelen.

Bij huur van trainingsmateriaal, wordt het materiaal nooit het eigendom van de huurder. De vereniging is vrij om dit materiaal ook aan anderen te verhuren of op een andere manier te gebruiken. Het trainingsmateriaal van de vereniging voldoet aan minder strenge regels dan wedstrijdmateriaal, maar is wel veilig voor trainingen. De eerste 6 maanden van het lidmaatschap wordt huur van het materiaal tegen een gereduceerd tarief aangeboden. Deze 6 maanden kunnen gebruikt worden om te ontdekken welk wapen het best bij je past. Je kan al wel een vest aanschaffen (via koop of huurkoop), omdat het vest voor ieder wapen gelijk is.

Zowel koop als huurkoop van materialen geeft de meeste vrijheid in de keuze voor de aan te schaffen materialen. Koop is uiteindelijk goedkoper dan huurkoop. Huurkoop voorkomt echter dat de schermer (of zijn/haar ouders/verzorgers) meteen een (grote) investering moet doen.

Huren van trainingsmateriaal

Bij de vereniging kan materiaal gehuurd worden dat noodzakelijk is om veilig te kunnen trainen. Dit is een vest, masker en wapen. Als iemand toevallig een keer zijn eigen handschoen is vergeten, of een nieuwe bestelde handschoen nog niet binnen is, dan kan die geleend worden (het is de bedoeling dat de handschoen meteen aangeschaft wordt wanneer iemand lid wordt van de Deventer Schermvereniging).

Wanneer iemand consequent gebruik maakt van trainingsmateriaal van de vereniging, dan wordt het lid geacht deze te huren van de vereniging. Dit geldt dus ook wanneer iemand wel in het bezit is van eigen materiaal, maar dit slechts sporadisch meeneemt naar de trainingen.

Vest, masker en wapen worden apart gehuurd. De huur stopt op de eerste van de maand waarin materiaal dat is aangeschaft via koop of huurkoop wordt ontvangen. De huur stopt ook vanaf het moment dat het lidmaatschap is beëindigd.
De huurprijs op jaarbasis is gedeeld door 12, zodat er 12 keer per jaar, oftewel iedere maand, huur betaald moet worden. Ook tijdens de vakantieperiodes moet dus huur betaald worden.

Gedurende de eerste 6 maanden van het lidmaatschap van de DSV wordt 50% korting gegeven op de huurprijs.

Materiaal dat gehuurd wordt van de vereniging is, en blijft, eigendom van de vereniging. De materialen mogen ook niet meegenomen worden naar huis.
Wanneer materiaal beschadigt of defect raakt door onzorgvuldige behandeling, worden de reparatie- of vervangingskosten verhaald op de huurder.

De prijs van het materiaal wordt in beginsel een maal per jaar vastgesteld (in oktober van het jaar) op basis van de dan geldende aanschafprijs van het materiaal. Prijswijzigingen worden doorgevoerd vanaf 1 januari van het daarop volgende kalenderjaar. Wanneer de aanschafprijzen van nieuw materiaal sterk wijzigen, kan dat een reden zijn om de huurprijzen aan te passen (ook zonder voorafgaande toestemming van de ALV).

De huurprijs van een vest of masker wordt als volgt vastgesteld: de aankoopprijs (inclusief BTW) van het trainingsmateriaal wordt gedeeld door 12.
De huurprijs van een wapen wordt vastgesteld door de aankoopprijs van een elektrische degen (inclusief BTW) te delen door 12.
De aankoopprijzen staan vermeld op de site van onze “huisleverancier” Lieffertz.

Huurkoop van materiaal

De Deventer Schermvereniging biedt haar leden (met uitzondering van de buitenleden) de mogelijkheid om materiaal aan te schaffen door middel van huurkoop. Gedurende de huurperiode moet huur betaald worden. Pas wanneer alle maandelijkse termijnen betaald zijn, wordt het hurende lid de eigenaar van hetgeen gehuurd is. Zolang nog niet alle betalingen ontvangen zijn, blijft de vereniging eigenaar.
Voor de huurkoop geldt dat 3 maandelijkse termijnen vooruitbetaald moeten worden, voordat het bestelde materiaal uitgeleverd wordt. Na betaling van 21 maandelijkse termijnen, is de huurkoopperiode afgelopen en gaat het materiaal in eigendom over naar de huurder. In de praktijk betekent dit dat het materiaal na 18 maanden eigendom is van de huurkoper (3 maanden vooruitbetaling + 18 maanden huur betalen = 21 maandelijkse betalingen).

Alleen materialen die voldoen aan de veiligheids- en materiaaleisen zoals opgesteld door de KNAS voor wedstrijdsport, kunnen aangeschaft worden via huurkoop. Voor wapens wordt hierop een uitzondering gemaakt; per ‘wedstrijdwapen’ mag ook een ’trainingswapen’ aangeschaft worden.

Alleen gelijktijdige bestellingen met een minimale waarde van € 60,- (inclusief verzendkosten) kunnen aangeschaft worden via huurkoop. Een bestelling mag bestaan uit meerdere materialen. Zo kunnen bijvoorbeeld bij een schermbroek ook meteen schermsokken worden aangeschaft.

Gedurende de huurperiode gaat de huurder om met het materiaal van de huurkoop alsof het haar/zijn eigen materiaal is. Het spreekt voor zich dat het materiaal goed behandeld dient te worden. De materiaalmeester kan advies geven over hoe je met het materiaal om dient te gaan en hoe je dit materiaal moet onderhouden. Het materiaal wordt ook meegenomen naar huis, de huurder is zelf verantwoordelijk voor wie het materiaal gebruikt en hoe het gebruikt wordt.
Verhelpen van defecten aan het materiaal uit de huurkoop is voor rekening van de huurder. Wanneer bijvoorbeeld de kling van een wapen wordt gebroken, is dit het risico voor de huurder; ook in dit geval moet het volledige wapen afbetaald worden. Hetzelfde geldt voor verlies van het materiaal. Wanneer iemand bijvoorbeeld zijn vest kwijtraakt, moet deze toch volledig betaald worden.

Wanneer de huur niet betaald wordt, ook niet na een herinnering door de penningmeester, kan het materiaal op ieder willekeurig moment ingenomen worden. De betalingsverplichting blijft ook in dit geval doorlopen.

De maandelijkse huurkoopprijs wordt vastgesteld door het aanschafbedrag voor een gelijktijdige bestelling, inclusief verzendkosten, te delen door 18.
De huurkoper betaalt 21 maandtermijnen voordat het overgaat in zijn/haar eigendom.

Rekenvoorbeeld:

Iemand wil een schermvest voor een jongen (tot maat 170) aanschaffen via huurkoop. Stel dat dit vest € 93,90 kost en dat € 5,- verzendkosten in rekening worden gebracht. De maandelijkse huurkoopprijs wordt dan bepaald door € 98,90 (aanschafwaarde + verzendkosten) te delen door 18. De maandelijkse huurkoopprijs is dus € 5,50. Pas na aanbetaling van 3 maandelijkse termijnen, oftewel € 16,50, wordt het materiaal beschikbaar gesteld aan de huurkoper.

Kopen van materiaal

Geadviseerd wordt om materiaal aan te schaffen dat voldoet aan de veiligheids- en materiaaleisen voor de wedstrijdsport zoals opgesteld door de KNAS.

Materiaal kan via de vereniging aangeschaft worden. De vereniging koopt het materiaal in bij onze “huisleverancier” Lieffertz. Mocht je iets willen kopen dan kan dit eenvoudig door een mail te richten aan de penningmeester (penningmeester@deventerschermvereniging.nl). De penningmeester maakt van de verschillende wensen een gezamenlijke bestelling om de transportkosten zoveel mogelijk te beperken.
De verzendkosten die in rekening worden gebracht, worden doorberekend aan degene die het materiaal besteld heeft. Zodra de penningmeester weet welk bedrag betaald moet worden, geeft hij/zij dit door aan degene die de bestelling geplaatst heeft. De kosten voor materiaal worden VOORAF rechtstreeks voldaan via het rekeningnummer van de Deventer Schermvereniging: NL15ABNA0537821252 (Let op: dus NIET via het rekeningnummer van ClubCollect!).

Het is ook mogelijk om zelf materiaal aan te schaffen, nieuw of tweedehands. Wanneer materiaal niet via de vereniging aangeschaft wordt, moet het eerst goedgekeurd worden door de materiaalmeester van de vereniging. Uiteraard kan ook voorafgaand aan de koop informatie ingewonnen worden bij de materiaalmeester. Koop je je schermmateriaal buiten de vereniging om en mocht je voordien nog materiaal huren, vergeet dan niet aan de penningmeester door te geven dat er huur in mindering gebracht moet worden i.v.m. aanschaf van eigen materiaal.